История География Релеф Климат

Монтана/История

Районът на Монтана традиционно остава встрани от историческите процеси, протичащи на Балканския полуостров. Това се обуславя от различни природо-георграфски и исторически фактори. В епохата на античността в района на Монтана не са сформирани политически центрове на траките. Друга особеност е, че районът не попада в обхвата на гръцката колонизация. Едва през римската епоха /от ІІ век пр. Хр. до ІV век/ започват по-динамични процеси, свързани с изграждането на градски център с облика на днешния ареал на Монтана. Той се оформя предимно във връзка с близостта на римския лимес – границата на римската империя по р. Дунав в един период от няколко века. В Ранното средновековие районът е заселен от славянски групи. Поради историческите особености на региона Монтана разполага са с по-ограничено културно наследство в сравнение с други общини. Това обяснява защо музейната мрежа тук е в известна степен по-малко развита, отколкото в други региони. Това се дължи и на факта, че от Освобождението на България през 1878 г. досега тук се провеждат по-малко на брой и по-незначителни по обхват археологически проучвания. Към настоящия момент в Монтана функционира Исторически музей, Градската Художествена галерия. Интерес за посетителите представляват Паметникът на Васил Левски, Драматичен театър „Драгомир Асенов“, създаден през 1962 г. и Регионалната библиотека „Гео Милев“.