Култура, обичаи и традиции – историята през вековете
Област Монтана Окръг Нишава

Исторически музей, гр. Чипровци

Историческият музей в гр. Чипровци е основан през 1988 г., и в пряка връзка с честването в национален мащаб на 300-годишнината от избухването на Чипровското въстание. Експозиционната площ в основната сграда започва с археологически находки, чиято датировка обхваща дълъг хронологически период - от неолита до Късното средновековие. В петте зали на музейната експозиция са представени събития и процеси, открояващи Чипровци в общо българското и световното историческо пространство. Първата зала е посветена на рударството; представени са отделни етапи на рудодобива и рудопреработката с акцент върху новите технологии, донесени от саксонските рудари. Във втората зала са показани произведения на Чипровската златарска школа (XVI - XVII в.) и тяхното разпространение в общо европейски мащаб. Третата зала представя мястото и ролята на католицизма в живота на чипровчани през XVII в. - просветна дейност, дипломатическа и мисионерска активност на местното висше католическо духовенство, избухване и ход на Чипровското въстание и последвалите го миграционни движения в днешните румънски и хърватски земи. В четвъртата зала са проследени основните периоди в развитието на Чипровския килим. А в петата е експонирана църковна живопис. В Катеринината къща е подредена изложба, представяща бита и обичаите на торлаците, а в двора и е засадена "жива колекция от багрилни растения".